Motie 'stop achterstelling'

Stop met het voortrekken van statushouders op de woningmarkt!

Een treffend voorbeeld van slecht beleid manifesteert zich in het huidige volkshuisvestingsbeleid. Fryslân, net als andere regio's in Nederland, wordt geconfronteerd met ernstige tekorten aan woningen. Binnen het huisvestingsbeleid heeft de provincie echter een dubbelzinnige rol als toezichthouder op gemeenten. Gemeenten dienen namelijk te voldoen aan door het Rijk opgelegde taakstellingen (quota) voor de huisvesting van statushouders. De taak van de provincie is hierbij strikt toezicht te houden op de naleving van deze quota. Als deze niet worden behaald, grijpt de provincie in door de gemeente buitenspel te zetten.

Dit beleid leidt tot ongewenste concurrentie en indirecte discriminatie van onze eigen inwoners die vaak al lang op zoek zijn naar beschikbare woonruimte. Het chronische tekort aan beschikbare woningen wordt door dit beleid onnodig verergerd en het beleid leidt tot begrijpelijke maatschappelijke onrust, zoals recentelijk in Buitenpost en Oosterwolde. Het is simpelweg niet rechtvaardig dat een woning wordt toegewezen aan een statushouder, terwijl dezelfde woning ook toegewezen had kunnen worden aan een eigen Friese burger die in nood zit.

De PVV pleit om deze reden voor de afschaffing van opgelegde quota. Tijdens de behandeling van de begroting op 8 november dienden wij een motie in waarin het college wordt opgeroepen actie te ondernemen. We hebben het college verzocht zich bij het Rijk in te zetten voor het beëindigen van het taakstellingsbeleid. Dit zou gemeenten de autonomie verschaffen om zelfstandig beslissingen te nemen over de huisvesting van statushouders, in nauw overleg met de betrokken inwoners.

Door gemeenten zelf te laten beslissen of zij al dan niet statushouders willen huisvesten, komt de ware essentie van democratie tot uiting. Deze benadering biedt niet alleen meer ruimte op de woningmarkt, maar stelt gemeenten ook in staat om de prioriteit te leggen bij de behoeften van de eigen burgers. Het streven naar een doeltreffend en lokaal afgestemd beleid komt hiermee op de voorgrond te staan, waarbij de belangen van de gemeenschap op verantwoorde wijze worden behartigd.

Het argument van andere partijen dat statushouders recht hebben op voorrang bij huisvesting, is fundamenteel onrechtvaardig ten opzichte van onze eigen inwoners. Bovendien krijgt een buitensporig hoog percentage asielzoekers uiteindelijk een verblijfsvergunning; volgens het COA lag dit percentage in 2022 op 78%. De huidige situatie op de woningmarkt met betrekking tot statushouders is dan ook een direct gevolg van falend asielbeleid.

Daarom pleit de PVV al vele jaren voor een uiterst streng asielbeleid, met als voornaamste doel te voorkomen dat Nederland uiteindelijk overspoeld wordt door een massale instroom van statushouders. Jammer genoeg zien we nu al dat deze problematiek zich voordoet.

Onze motie beoogt daarom een oplossing te bieden voor een symptoom van een groter probleem, namelijk het ontoereikende asielbeleid dat dringend en daadkrachtig moet worden aangepakt. Het is cruciaal dat deze noodzakelijke verandering vanuit Den Haag plaatsvindt, aangezien provincies niet de bevoegdheid hebben om dit aan te pakken.

Helaas is de motie verworpen, waarbij de partijen in machtsposities opnieuw hun ware intenties hebben laten zien. Tegenstand kwam van de VVD, CDA, FNP, ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, SP, PBF en PvdD. Alleen de FvD, JA21 en de BBB hebben onze motie gesteund.

Vooral opvallend is de tegenstem van de VVD, gezien de verklaringen van de partij tijdens de huidige verkiezingscampagne over een streng asielbeleid. Het is teleurstellend dat de praktijk keer op keer anders blijkt te zijn.

 

Hieronder kunt u de ingediende motie nalezen:

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden